Becoming a Digital Marketer at Brand-Side

MASTERING DIGITAL MARKETING

Khóa học hỗ trợ Marketer hệ thống hóa kiến thức để định chiến lược, lên kế hoạch và quản lý các hoạt động digital marketing trong doanh nghiệp

Đối tác và học viên

hình ảnh khóa học

Hình ảnh một số buổi học trong chương trình MDM